Handelsbetingelser

Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler om Right On Aps (CVR 41391715) salg og levering af produkter, gavekortkoncepter og tilknyttede ydelser til erhvervskunder.

 

Aftalegrundlag

Betingelserne udgør sammen med Right On ApS’ tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag om Right On ApS’ salg og levering af produkter, gavekortkoncepter og tilknyttede ydelser til køber, herefter benævnt ”kunden”. Kundens indkøbsbetingelser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til Right On ApS udgør ikke en del af aftalegrundlaget.

Ændringer af og tillæg til aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.

 

Produkter og ydelser

Produkter, som Right On ApS sælger og leverer til kunden, er nye og overholder dansk lovgivning ved leveringen.

Tilknyttede ydelser, som Right On ApS sælger og leverer til kunden, overholder dansk lovgivning ved leveringen.

Produkter og tilknyttede ydelser, er beregnet til brug i Danmark. Uanset eventuelle modstående vilkår i aftalegrundlaget er Right On ApS i ingen tilfælde ansvarlig for tab eller skade, der kan henføres til brug til andet formål eller til brug uden for Danmark. Kunden skal skadesløsholde Right On ApS, i det omfang Right On ApS måtte ifalde ansvar for sådant tab eller skade.

 

Pris og betaling

Prisen for produkter og tilknyttede ydelser følger Right On ApS’ gældende prisliste på det tidspunkt, hvor Right On ApS bekræfter kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Alle priser er eksklusive moms og ab lager.

Betalingsbetingelser for alle fakturaer er 8 dage netto, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Faktura fremsendes per mail, og betaling skal ske via det på fakturaen oplyste kontonummer.

Gaverne frigives ikke til levering, før den pågældende faktura er betalt.

Right On ApS forbeholder sig retten til at udstede a conto-faktura på 30 % af den samlede ordre ved køb på mere end DKK 25.000,- ekskl. moms eller 100% af den samlede ordre, såfremt kunden ikke kan kreditforsikres.

 

Forsinket betaling

Såfremt fremsendt faktura ikke betales rettidigt af årsager, som Right On ApS er uden ansvar for, påløber rente af det forfaldne beløb på 2% pr. måned fra forfaldstid og til betaling sker.

 

Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser

Right On ApS’ tilbud er gældende 14 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er Right On ApS i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for Right On ApS, medmindre Right On ApS meddeler kunden andet.

Right On ApS tilstræber at bekræftelse eller give afslag på en ordre på produkter og/eller tilknyttede ydelser til kunden senest 3 arbejdsdage efter modtagelse af ordren. Bekræftelser og afslag af ordrer skal være skriftlige for at binde Right On ApS.

Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på produkter og/eller tilknyttede ydelser uden Right On ApS skriftlige accept.

Hvis Right On ApS’ bekræftelse af en ordre på produkter og/eller tilknyttede ydelser ikke stemmer overens med kundens ordre eller aftalegrundlaget, og kunden ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal kunden meddele det til Right On ApS skriftligt senest 3 arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er ordrebekræftelsen bindende.

Right On ApS kreditvurderer alle kunder og forbeholder sig ret til at annullere en ordre uden varsel såfremt ufordelagtig soliditetsoplysning eller manglende opfyldelse af betingelser erfares.

 

Levering

Right On ApS leverer alle solgte produkter og ydelser ab lager Right On ApS.

Right On ApS leverer alle solgte produkter og tilknyttede ydelser på det tidspunkt, som fremgår af Right On ApS ordrebekræftelse. Right On ApS har ret til at levere før det aftalte leveringstidspunkt, medmindre parterne har aftalt andet.

Kunden skal undersøge alle produkter og tilknyttede ydelser ved leveringen. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Right On ApS. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles til Right On ApS, kan den ikke senere gøres gældende. Ved forkert modtaget vare kan Right On ApS kun ombytte og modtage varen retur i original emballage og stand.

 

Forsinket levering

Hvis Right On ApS forventer en forsinkelse i leveringen af produkter og/ eller tilknyttede ydelser, informerer Right On ApS kunden om det og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og ny forventet leveringstid.

 

Ansvar

Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af aftalegrundlaget.

Right On ApS er ansvarlig for produktansvar med hensyn til leverede produkter, i det omfang et sådant ansvar følger af ufravigelig lovgivning. Kunden skal skadesløsholde Right On ApS, i det omfang Right On ApS måtte ifalde produktansvar herudover.

Uanset eventuelle modstående vilkår i aftalegrundlaget er Right On ApS ikke ansvarlig over for kunden for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, medmindre det er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt.

Uanset eventuelle modstående vilkår i aftalegrundlaget er Right On ApS ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for Right On ApS’ kontrol, og som Right On ApS ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, pandemi, hærværk og arbejdsstridigheder.

Ethvert salg sker med forbehold af ejendomsretten indtil hele købesummen for varerne er betalt.

 

Right On ApS, 2023